Operasjonssjukepleiar 100% fast

Kysthospitalet i Hagevik, Helse Bergen
Operasjonssjukepleiar
Helse
Søknadsfrist: 1. april 2023
Publisert: 1. februar 2023

Operasjonssjukepleiar 100% fast stilling, dagarbeid.

Kysthospitalet i Hagevik/ KIH Operasjonsavdeling, Helse Bergen


Kysthospitalet i Hagevik er eit ortopedisk sjukehus i Ortopedisk klinikk i Helse Bergen og ligg i Os/Bjørnafjorden kommune. Kysthospitalet er eit spesialsjukehus som i hovudsak driv med elektiv protesekirurgi i hofte og kne, ryggkirurgi og noko dagkirurgi. Operasjonseininga har 4 fine operasjonsstover som alle har dagslys.

Vi håper du vil bli ein av våre nye medarbeidarar.

Søknadsfrist: 01.04.2023
Arbeidsgivar: Helse Bergen
Stad: Hagavik
Stillingstittel: Operasjonssjukepleiar 100% fast stilling, dagarbeid
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4608470041  
Arbeidsoppgåver
 • Pasientomsorg, vi set pasienten først
 • Steril og usteril assistanse, instrumentbehandling
 • Medverke til endring og vidareutvikling av prosedyrar
 • Samarbeid med andre yrkesgrupper både i eigen eining og heile sjukehuset
 • Rettleiing av studentar i operasjossjukepleie
Kvalifikasjonar
 • Du må ha autorisasjon som sjukepleiar og godkjend vidareutdanning i operasjonssjukepleie
 • Du må ha  grunnleggande IKT kompetanse, opplæring i interne program blir gitt
 • Dersom du har erfaring frå ortopedi frå før er det ein fordel, men inga føresetnad
 • Du må meistre norsk, både munnleg og skriftleg
Personlege eigenskapar
 • Du må vere sjølvstendig, fleksibel og like å jobbe i team til beste for pasienten
 • Du må kunne jobbe strukturert og er ansvarsbevisst
 • Godt samarbeide med ulike profesjonar
 • Vi ønsker at du saman med oss bidrar til eit godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Ein kjekk arbeidsplass med gode kollegaer
 • Dagarbeid frå måndag til og med fredag, fri helg og høgtid
 • Vi held eit høgt fagleg nivå
 • Lønn er i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Hagaviksbakken 25, 5217 Hagavik

Jorunn Hodneland, Avdelingssjukepleiar, tlf. 56 56 59 58.

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har nesten 14.000 tilsette som har som mål å gje best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset.

Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga.  Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Os & Fusaposten